Disclaimer

Deze website is eigendom van Basketbal Vlaanderen.

Contactgegevens:
Basketbal Vlaanderen
Ottergemsesteenweg Zuid 808 B bus 12
9000 Gent

Telefoon: 9 277 77 59
Email: info@basketbal.vlaanderen

Rek: Fortis Bank 290-0504800-33
BTW: BE 0476.060.855

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Basketbal Vlaanderen of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Basketbal Vlaanderen levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Basketbal Vlaanderen de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Basketbal Vlaanderen kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren via info@basketbal.vlaanderen.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Basketbal Vlaanderen geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Basketbal Vlaanderen kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Basketbal Vlaanderen verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement R.P.R. Brussel bevoegd.

Verwerking en opslag van persoonsgegevens

Het beleid van Basketbal Vlaanderen rond de opslag en verwerking van persoonsgegevens is enkel van toepassing op de persoonlijke data die we van jou verwerken als natuurlijk rechtspersoon. Dit beleid is niet van toepassing als we anonieme data of bedrijfsdata verwerken.

Wie verwerkt jouw persoonlijke data?
Wij zijn Basketbal Vlaanderen, de erkende unisportfederatie voor basketbal in Vlaanderen, met maatschappelijke zetel en kantoren te Ottergemsesteenweg Zuid 808B bus 12, 9000 Gent, België, ondernemingsnummer 0476.060.855, BTW-nummer BE 0476.060.855, e-mail info@basketbal.vlaanderen.

Wij zijn de controlerende partij voor de opslag en verwerking van jouw persoonlijke data.

Wat verwachten we van jou?
We verwachten dat je enkel persoonlijke data over jezelf met ons deelt. Als je ook persoonlijke data van andere personen met ons deelt, dan moet je het recht hebben om dat te doen.

We verwachten ook dat de persoonlijke data die je met ons deelt correct is en dat je eventuele wijzigingen in specifieke persoonlijke gegevens onmiddellijk communiceert met ons zodat we te allen tijde de correcte data bijhouden.

Waarom verwerken we jouw persoonlijke gegevens – en houden we ze bij?
De doeleinden waarvoor we jouw persoonlijke data bijhouden en verwerken is afhankelijk van de manier waarop je met ons in contact treedt.

Je bezoekt onze website
We verwerken informatie over de manier waarop je onze website bezoekt om jouw keuzes en voorkeuren te onthouden én om onze website te beheren en te verbeteren. We verwijzen naar onze cookie policy voor meer informatie hierover.

Je contacteert ons (bv. door het invullen van een formulier op onze website of door ons een mail te sturen)
We verwerken jouw persoonlijke data om jouw verzoek – een vraag, opmerking, suggestie, klacht… - te kunnen beantwoorden. Deze dataverwerking is gebaseerd op jouw impliciete goedkeuring.
Je bent lid bij Basketbal Vlaanderen of je creëert een Basketbal Vlaanderen account. 

We verwerken jouw persoonlijke gegevens om aan klantenmanagement te kunnen doen of om onze competities op rechtvaardige manier te kunnen organiseren.

Dit includeert het verwerken van jouw naam/e-mailadres/geboortedatum/gebruikersnaam (App)/wachtwoord (App)/adresgegevens/telefoonnummer/rijksregisternummer/lidnummer/club van aansluiting/soort lidmaatschap (Spelend lid/…)
Deze voorgenoemde data en functionaliteiten zijn essentiële gegevens die inherent zijn aan het gebruik van de app of de deelname aan onze competities, zonder welke het onmogelijk is om de voldoen aan jouw eisen als lid of gebruiker van de Basketbal Vlaanderen App of diensten. Zonder deze persoonlijke data kunnen we geen diensten aanbieden aan jou.

Het verwerken van deze gegevens impliceert het opstellen van een gebruikers/ledenprofiel. Het opstellen van dergelijk profiel heeft geen effect op jou, behalve dat je beroep kan doen op de aangegeven diensten en functionaliteiten. 
We kunnen jouw persoonlijke data eveneens verwerken in het kader van direct marketing van onze eigen producten/diensten, gebaseerd op onze legitieme belangen. We zijn ervan overtuigd dat het essentieel is om jou, als lid of gebruiker, blijvend te informeren over onze diensten of producten. Het verwerken van deze gegevens impliceert het opstellen van een gebruikers/ledenprofiel. Het opstellen van dergelijk profiel heeft geen effect op jou, behalve dat dit kan leiden tot een verbeterde klantenervaring en gepersonaliseerde content, die wij beiden zien als een voordeel voor jou. De opslag en verwerking van jouw persoonlijke gegevens voor dit doeleinde is niet noodzakelijk voor onze werking en je kan hiertegen verzet aantekenen (zie infra).

Met wie delen we jouw persoonlijke gegevens?
We kunnen jouw persoonlijke gegevens doorgeven aan bedrijven die persoonlijke data verwerken in onze naam en in onze opdracht (zogenaamde ‘verwerkers’), aan derden wanneer er een wettelijke verplichting toe is en aan de politie of bevoegde autoriteiten op hun vraag en indien ze gerechtigd zijn om deze persoonlijke data op te vragen. Ook intentionele partners (Sport Vlaanderen) krijgt op vraag toegang tot een beperkt aantal gegevens (rijksregisternummer)

Basketbal Vlaanderen treedt hierbij op als de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Basketbal Vlaanderen verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers toe.

Hoe lang houden we jouw persoonlijke data bij?
Jouw persoonlijke gegevens worden bijgehouden zo lang als je met ons in contact bent (vb. als lid van een club of Basketbal Vlaanderen, je gebruikt onze app of website etc.). Accounts die een jaar inactief zijn worden verwijderd. Gegevens in onze databank worden gewist na 10 jaar, behoudens de historiek van de lidmaatschappen en de identificatiegegevens (naam/geboortedatum/rijksregisternummer. 

Wat zijn jouw rechten?
Je kan ons contacteren om beroep te doen op de volgende van jouw rechten, zoals ze wettelijk bepaald zijn:

  • Het intrekken van jouw toestemming voor het verwerken van jouw persoonlijke data. Opgelet, dit kan lidmaatschap bij Basketbal Vlaanderen verhinderen of beëindigen
  • Toegang zoeken tot jouw persoonlijke gegevens in functie van het corrigeren, verwijderen of beperken van jouw persoonlijke data
  • Het weigeren om jouw persoonlijke data te verwerken in functie van direct marketing.
  • Inzage in de data die je met ons gecommuniceerd hebt


Je kan beroep doen op sommige van deze rechten via de instellingen in jouw persoonlijke account bij Basketbal Vlaanderen (indien je die hebt).

Je kan beroep doen op al deze rechten door ons te contacteren via de contactgegevens hierboven vermeld of via info@basketbal.vlaanderen.

Je hebt bovendien het recht om een klacht in te dienen met de Commissie voor de Bescherming van de Privacy, rue de la Presse 35, 1000 Brussels, commission@privacycommission.be, www.privacycommission.be).

Het gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.
De door u via www.basketbal.vlaanderen bezorgde persoonsgegevens blijven niet bewaard op internet, maar kunnen worden opgeslagen op de servers van Basketbal Vlaanderen in de EU. U erkent en aanvaardt dat de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is en bijgevolg dat de schade die u zou lijden door het onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens door derden nooit op Basketbal Vlaanderen kan worden verhaald.