CD 253 – Deelname aan de kampioenschappen

 1. Een club mag één of meerdere ploegen inschrijven voor heren- en/of dameskampioenschappen die aanleiding geven tot stijgen en/of dalen.
  Deze ploegen zullen eenzelfde naam moeten dragen met toevoeging van een letter, waarbij de ploeg die op het hoogste niveau aantreedt, ongeacht of dit de VBL-dan wel de nationale competitie betreft, de A-ploeg is en de lager gekwalificeerde ploegen een lettertoevoeging krijgen in alfabetische volgorde naarmate het niveau lager is. Aldus is de B-ploeg net onder de A-ploeg gekwalificeerd enz. 

  Ditzelfde principe is ook van toepassing op de jeugdploegen in de landelijke, provinciale en gewestelijke afdelingen.
  Voor de seniorploeg die deelneemt aan het recreatief basketbal zal steeds de letter Z toegevoegd worden, de Z-ploeg dus. De Z-ploeg wordt binnen de club in deze context beschouwd als de ploeg met het laagste niveau. 
  Wat verder in onderhavig artikel aan bod komt betreft NIET de Z-ploeg tenzij anders vermeld.
   
 2. Een ploeg die voor het eerst aan het kampioenschap deelneemt, start in de laagste provinciale afdeling.
   
 3. De ploegen van éénzelfde club kunnen in dezelfde afdeling spelen, maar in verschillende reeksen met uitzondering van het geval vermeld in punt 5. Indien twee clubs van een afdeling die slechts één reeks telt, wensen te fuseren, dan zal de tweede ploeg van de nieuwe club dalen naar de onmiddellijk lagere afdeling en is er een supplementaire stijger uit deze afdeling.
   
 4. Ten laatste 8 dagen vóór de eerste officiële wedstsrijd van elke ploeg moet de club die meer dan één eerste ploeg heeft de lijsten van ingeschreven spelers > 23 jaar invullen via de toepassing die daartoe in het OO (website van de VBL) ter beschikking wordt gesteld. Deze lijsten blijven vervolgens publiek consulteerbaar op de website. Voor de Z-ploeg dient een register opgemaakt en gepubliceerd te worden door het secretariaat-generaal van de VBL (manuele handeling). Enkel de spelers die op dit register voorkomen en al de spelers die aangesloten zijn bij de club mogen aan de wedstrijd deelnemen.
   
 5. In de laagste provinciale afdeling is het mogelijk te spelen in dezelfde reeks met het recht tot stijgen en dalen op voorwaarde dat:
  a) er slechts één reeks kan samengesteld worden (maximum 16 ploegen);
  b) de clubs van de desbetreffende reeks op de Provinciale Algemene Vergadering met een gewone meerderheid akkoord gaan om die ploeg(en) met het recht tot stijgen, te laten spelen;
  c) wanneer er geen akkoord is van de APV dan kan/kunnen die ploeg(en) enkel buiten klassement deelnemen.
   
 6. Zijn gerechtigd te spelen:
  a) Alle seniorspelers die aan de competitie deelnemen behoren tot de ploeg waarvoor zij op de lijst voorkomen. Zij mogen enkel opgesteld worden in die ploeg én in wedstrijden van een hoger spelende ploeg, evenwel beperkt tot twee wedstrijden per weekend. 

  Een ploeg mag per wedstrijd met in totaal maximum twee spelers uit een ploeg (of ploegen) van lager niveau aangevuld worden.
  Een speler op de lijst van de hoger spelende ploeg mag met een lager spelende ploeg spelen mits nog niet te hebben deelgenomen aan officiële wedstrijden van de hoger spelende ploeg en onder voorwaarde van het indienen van een verzoek tot schrapping op de lijst van de hoger spelende ploeg en aanvulling van de lijst van de lager spelende ploeg. Deze beperking is niet van toepassing op het register van een Z-ploeg.

  Voor een speler, die in de loop van het seizoen aansluit moet een verzoek tot aanvulling van de lijst van zijn ploeg van bestemming ingediend worden.
  Een speler die vermeld staat op een lijst van de ploeg die in een lagere afdeling speelt, kan ten definitieve titel opgesteld worden in de ploeg die speelt in een hogere afdeling, onder voorbehoud van inschrijving op de desbetreffende lijst na hiervoor een aanvraag te hebben ingediend bij het secretariaat-generaal. Van zodra de lijst wordt aangevuld met de betrokken speler is hij niet meer gerechtigd om te spelen voor de ploeg uit de lagere afdeling, dit met uitzondering van de Z-ploeg.

  Een club die met één of meerdere ploegen aantreedt in de nationale competitie, dient de door de VBL ingestelde hiërarchie van de inschrijving der spelers - en de daaraan verbonden beperkingen - te respecteren, ook over de grens van de organisatorische verantwoordelijkheden heen.

  Per wedstrijd kunnen meerdere overtredingen i.v.m. de lijst van de ingeschreven spelers per ploeg vastgesteld worden. De benadeelde club – de tegenstrever - kan klacht indienen zoals voorzien in artikel 424 en volgende van het HHReg. Naast een forfaitscore zal de overtredende club gesanctioneerd worden met de in de TTB voorziene boete.

  b) voor de jeugdspelers is CD art.292 van toepassing. Zij mogen in de verschillende ploegen (A,B,C...) opgesteld worden met de beperking dat ze tijdens eenzelfde weekend slechts in drie wedstrijden, waarvan maximaal twee bij de senioren, mogen opgesteld worden.

  c) alle spelers die volgens hun leeftijd gerechtigd zijn voor het spelen van een seniorwedstrijd, en aangesloten zijn bij een club, mogen worden opgesteld in de verschillende reserveploegen van die club. 

  De scheidsrechters wordt verzocht CD art 217 punt 6 toe te passen (vergelijking van de namen op het wedstrijdblad met deze die voorkomen op de lijst/register die de club voorlegt en die een correcte weergave moet zijn van de officiële lijst/register zoals gepubliceerd op de website van de VBL. Alles wordt in het werk gesteld om deze lijsten/registers te publiceren vóór de aanvang van de competitie).

  Toe te passen boete: bedragen identiek aan deze die voortvloeien uit een overtreding van CD art 217 punt 6 en die bij dat artikel in de TTB opgenomen zijn. Opmerking: Reeksen van eenzelfde afdeling worden beschouwd als zijnde van hetzelfde niveau.
   
 7. Wanneer de naam van een niet ingeschreven speler vermeld staat op het wedstrijdformulier van een ploeg, zal het bevoegde Comité of Departement de forfaitscore toepassen (CD art. 274) en het toepassen van de boete voorzien in de TTB. Tevens verwittigt zij de SG van de VBL die de bevoegde Rechterlijke Raad inlicht voor toepassing van JD art. 457
   
 8. Een club mag in een recreatieve wedstrijd geen speler opstellen die toegewezen is aan een andere club, zonder schriftelijke toestemming van deze laatste. Sancties worden in CD Art. 287 aangegeven.
  Op basis van deze toelating zal de speler op het register van de Z-ploeg geplaatst worden. Het register moet elke wedstrijd, samen met een kopij van de aansluitingskaart en het medisch attest, voorgelegd worden. 
  Toelating verlenen en toevoegen aan het register kan op eender welk moment gebeuren.

  Opmerking: De daling van de ploeg die uitkomt in de hoogste afdeling van de VBL heeft altijd voorrang op het recht van eventuele promotie van een ploeg die in een lagere afdeling van de VBL evolueert. De daling van de oorspronkelijk hoger geklasseerde afdeling van de VBL evolueert. De daling van de oorspronkelijk hoger geklasseerde ploeg naar een lagere afdeling van de VBL kan eventueel een daling veroorzaken voor de ploeg die in de onmiddellijk lagere afdeling van de VBL evolueerde.

  NOTA
  De term “opgesteld” in de zin van een speler opgesteld in een bepaalde ploeg betekent: op het wedstrijdblad vermeld, maar spelen is niet noodzakelijk.