Verslag AFGVBR 2018-03-22


Algemeen


Naam comité/departement: AFGVBR
Datum: 2018-03-22 Uur: 20.00 Locatie: Machelen
Aanwezig: Afgev Marc De Smedt - Johny Manghelinckx - Roger Moyens - Eddy Van Avermaet - PC
Paul Broeckx - Serge Kovaleni - CPS Ward Janssens - Vincent Villé
Verontschuldigd: RvB Fred Van den Eynde Afgev Erik Schuermans - Freddy Hernou - PRR Jo
Verdickt - Willy Van Mol
Afwezig: Nihil


Verslag

Gezien bij afwezigheid van de Voorzitter (ziek) en de Ondervoorzitter beiden
verontschuldigd, heeft de secretaris de vergadering geopend en voorgezeten.
De secretaris verontschuldigt zich gezien de omstandigheden van de late uitnodiging
Alle aanwezigen betuigen hun oprechte deelneming met het overlijden van Erik zijn
schoonmoeder
Verslag Afgevaardigden nr.4 van 13 februari 2018 is goedgekeurd.

1. CPS:

 aanduidingen ontvangen tot en met 2/03, Vincent doet het nodige.
 volgende vergadering CPS 12/04
 aanduidingen Beker van Vlaams-Brabant moet nog besproken en goedgekeurd
worden tijdens CPS vergadering van 12/04, daarna volgt communicatie
 Ward geeft ons meer uitleg over het verloop van de uitgenodigde scheidsrechters
op hun vergadering

2. PRR:

 publicatie verslagen, alleen sancties zullen ter inzage op de website verschijnen

3. PC:

 er is gunstig advies gegeven aan de heren Paul Broeckx en Serge Kovaleni om
verder te functioneren in het Departement Competitie
 Serge gaf uitleg over de “werkgroep Competitiehervorming”, we wachten op de
notulen van deze vergadering
 PC vraagt dat de Afgevaardigden tussenkomen op de AV van 24/03 betreffende de
planning van de bekerfinales in de jaarkalender

4. Afgevaardigden:

 uitnodiging wedstrijd Stella Artois Leuven Bears, Afgevaardigden zullen aanwezig
zijn op vrijdag 27/04
 werkgroep Arbitrage, reflecties ontvangen van Erik en Eddy die doorgestuurd
geweest zijn naar de verantwoordelijke Kris Fels
 FinCom geen vergadering geweest
 WetCom vergadering ging vooral over de voorbereiding van de AV op 24/03

 bespreking dagorde AV van 24/03 te Mechelen
afvaardiging Erik, Johny en Marc
Financiën geen bespreking geweest, aangezien er geen vergadering
geweest is door de FinCom
voorstellen wijziging statuten en HHR zijn niet weerhouden door de
WetCom
jaarkalender: Vlaams-Brabant zal interpelleren op AV op vraag van het PC
leeftijdscategorieën akkoord met voorstel
conceptnota competitiehervorming Prombas: geen opmerkingen
conceptnota arbitrage 2.0 Vlaams-Brabant zal tussenkomen op de
financiële impact van dit project voor de clubs, verder staan in de nota
zeker een aantal positieve voorstellen in
verkiezing voorzitter Basketbal Vlaanderen, er zijn 4 kandidaten
project Governance, geen nieuws ontvangen
voorstel project hervorming Juridische Raden, niets ontvangen
voorstel hervorming Jeugdfonds, niets ontvangen

5. Allerlei:

 oproep tot kandidaat Afgevaardigde, zal verschijnen op de website Basketbal
Vlaanderen
 uitnodiging en dagorde van APVC van 16/05 is verspreid aan het PC en CPS die
in hun vergadering zullen bespreken wat er moet aangevuld worden aan de
dagorde


Einde vergadering: 22.20 uur
Volgende vergadering: op uitnodiging
Met sportieve groeten


Marc De Smedt                                                                  Erik Schuermans

Secretaris                                                                          Voorzitter
0476/ 32 75 66