BEKER VAN LIMBURG HEREN en DAMES en JEUGD

Art. 1:
Het Provinciaal Comité  richt een bekercompetitie in voor Heren Provinciaal, Heren Nationaal en Landelijk , Dames Nationaal en Landelijk , Dames Provinciaal en Jeugd  onder de benaming: "Beker  van Limburg"                                                            Aan de Beker van Limburg  kan deelgenomen worden vanaf U12.
Vanaf de eerste wedstrijd zal de thuisploeg de organisatiekosten dragen' (huur van de installaties, algemene onkosten).
De bezoekende ploeg zal de verplaatsingskosten dragen.
Iedere bezoekende ploeg heeft gratis toegang voor de spelers, de staf en alle personen met een officiële functie als er inkomgeld gevraagd wordt.
Voor de jeugd, jonger dan 12 jaar is de toegang gratis.
Art. 2:
Inschrijvingen gebeuren via Smartclient van Basketbal Vlaanderen uiterlijk tegen 15 mei.
Alle correspondentie betreffende de beker van Limburg  kan gevoerd worden met Dhr. Marc Moons verder in dit reglement “de verantwoordelijke” genoemd. E-mail:  marc.moons@limburg.vlaamsebasketballiga.be of  marc.moons@skynet.be
Bij iedere correspondentie over een wedstrijd dient het wedstrijdnummer vermeld.
Art. 3:
De beker van  Limburg  Heren, Dames  en Jeugd is voorbehouden aan de werkende clubs aangesloten bij Basketbal Vlaanderen.
De wedstrijden worden gespeeld volgens de bepalingen van het HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN BASKETBAL VLAANDEREN tenzij het bekerreglement hiervan uitdrukkelijk afwijkt.

Art. 4:
Een club kan meerdere jeugdploegen per leeftijdscategorie inschrijven.
4.1 Indien een club een landelijke en provinciale jeugdploeg inschrijven in dezelfde leeftijdscategorie wordt de landelijke jeugdploeg steeds aanzien als de A-ploeg.
De kwalificatie van de jeugdspelers is dezelfde als deze voor de reguliere competitie.(HHR Basketbal Vlaanderen CD artikel 291)
4.2 Wanneer een club twee of meerdere provinciale ploegen inschrijft in dezelfde leeftijdscategorie moeten zij voor de eerste ronde een spelerslijst opmaken via het systeem smartclient.
Art. 5:
Alle wedstrijden met uitzondering van de halve finales bij de seniors worden gespeeld  met rechtstreekse uitschakeling
5.1Bij gelijke stand op het einde van de reglementaire speeltijd, zullen er verlengingen van 5 minuten worden gespeeld, tot dat een ploeg als winnaar kan aangeduid worden.                                               
5.2 Bij heen en terugwedstrijden zal bij gelijke stand bij de heenwedstrijd geen verlenging gespeeld worden
5.3De voorgift bedraagt 5 (vijf) punten per afdelingsverschil en per wedstrijd.
Bij jeugdwedstrijden is er in geen enkel geval voorgift.
De hoofdscheidsrechter zal de voorgift nazien.
Art. 6:
De ploegen die inschrijven voor de Beker van Limburg Heren, Dames en Jeugd verklaren zich akkoord de data of periode vastgelegd voor de Beker van Limburg Heren, Dames en Jeugd te eerbiedigen.
Het wedstrijdschema en de uitslagen worden gepubliceerd op de Website Basketbal Vlaanderen.
Indien er een bekerweekend is vastgelegd dienen de wedstrijden gespeeld te worden tijdens dit weekend.
Men mag op een andere datum spelen indien beide ploegen hiervoor hun akkoord geven.  Maar de wedstrijden mogen niet gespeeld worden na de uiterste datum zoals vastgelegd in het bekerschema dat gepubliceerd is op de Website. 
Mits overleg met de verantwoordelijke kan in uitzonderlijke gevallen hiervan afgeweken worden. 
6.1 Indien een wedstrijd van de reguliere competitie geprogrammeerd is op dezelfde dag of weekend dat in de jaarkalender voorzien werd voor de Beker van Limburg Heren, Dames en Jeugd heeft de wedstrijd van de Beker van Limburg Heren, Dames en Jeugd altijd voorrang en moet een eventuele wedstrijd van de reguliere competitie verplaatst worden door de beide betrokken clubs.
6.2 Als een ploeg zowel voor de landelijke als voor de provinciale beker dient te spelen, dan heeft de Beker van Vlaanderen voorrang op de Beker van Limburg.
Mits onderling akkoord kan hiervan afgeweken worden
6.3 Een ploeg die tweemaal opeenvolgend op verplaatsing speelde wordt automatisch de thuisspelende ploeg in de volgende ronde, met die beperking dat de volgorde van lottrekking van kracht blijft als de andere ploeg ook tweemaal opeenvolgend op verplaatsing speelde.
Art.7
7.1 Bij overschrijding van de termijn voor het melden van de datum en uur door de thuisploeg van de te spelen wedstrijd zal de verwerkingskost voor kalenderwijziging aangerekend worden, tevens vervalt het thuisvoordeel indien de bezoekers op de voorziene data de wedstrijd zouden kunnen plannen.
7.2 Bij het niet melden van datum en uur van de te spelen wedstrijd zal het Provinciaal Comité autonoom speeldag en uur vastleggen. Afwezigheid op de door het Provinciaal Comité geplande wedstrijd zal automatisch aanleiding geven tot forfait en de bijhorende boete.
Deze wedstrijden kunnen niet gewijzigd worden zonder overleg met de verantwoordelijke.

Art. 8:
Voor de organisatie van de finaledagen rekent het Provinciaal Comité het bedrag van € 4.692 aan.
De kosten van de scheidsrechters op de finaledagen zijn ten laste van de organiserende club.
8.1 De clubs die de finaledagen willen organiseren melden dit schriftelijk uiterlijk tegen 1 november aan het Provinciaal Comité.
Hun kandidatuurstelling moet vergezeld zijn van een brief waarin zij hun aanvraag motiveren
8.2  Het Provinciaal Comité wijst op de eerstvolgende vergadering na de inschrijvingsdata de organisatie toe.
8.3 Een club kan geen twee jaar na elkaar de finaledagen inrichten.
8.4 De organisatie van de finales valt onder de verantwoordelijkheid van het Provinciaal Comité.
8.5 Het schema (dag, uur, zaal) van de finale zal ten gepaste tijde  meegedeeld worden door het Provinciaal Comité, die het programma vastlegt in overleg met de organiserende club.

Art. 9:
De eerste werkdag na de wedstrijd moeten de wedstrijdformulieren worden opgestuurd naar de verantwoordelijke.
Boogschuttersstraat 12 3960 Bree.

Art. 10:
Alle wedstrijden worden geleid doorscheidsrechters aangeduid door het Comité Provinciale Scheidsrechters.

Art. 11: Protest en klachten.
11.1 In afwijking van het Huishoudelijk Reglement Basketbal Vlaanderen - Juridisch deel dienen alle klachten ingediend binnen een termijn van 3 werkdagen na de wedstrijd.
11.2 Uitsluitingen, incidenten en protest moeten zoals voorzien voor de normale competitie, ingeschreven worden op het wedstrijdblad.
Zij zullen worden behandeld door de provinciale rechterlijke raad.
De procedure voor de scheidsrechters en clubs zijn dezelfde als die geldend voor de normale competitie.
11.3 Overtredingen van administratieve aard (kwalificatie van spelers, opgelopen forfaits, enz.) worden behandeld door het Provinciaal Comité en onmiddellijk aan de betrokken club gemeld door de verantwoordelijke van de
bekercompetitie.                                                 
Deze melding heeft kracht van beslissing.  
11.4 Klachten hiertegen worden behandeld door de provinciale tuchtraad (mits in acht name van de gebruikelijke procedure).
Art. 12 :
12.1 Bij forfaits zijn de statutaire boetes van toepassing zoals voorzien in de TTB
12.2 Wanneer een club forfait geeft voor de Finale zal  een vergoeding aangerekend worden van 1.500,00 €
Deze kosten komen integraal ten goede aan de organisator van de finales en worden gedebiteerd via de bondsrekening.
Art. 13:
Basketbal Vlaanderen biedt aan de finalisten:
Aan de winnaar:
een beker ten definitieve titel
15 goudkleurige herinneringsmedailles of bekers
Aan de verliezer:
15 zilverkleurige herinneringsmedailles of bekers
Art. 14:
Alle gevallen, niet voorzien in dit reglement, zullen worden beslecht door het Provinciaal Comité. 
Tegen deze administratieve beslissingen van het Provinciaal Comité kan beroep aangetekend worden.

Art. 15:
Door inschrijving en deelname verklaart elke club zich akkoord met boven vermeld reglement.