Oproep kandidaat bestuurders uit Limburg & West-Vlaanderen

Geschreven door Basketbal Vlaanderen in Officiële mededelingen op

Het mandaat van Dhr. A. Welvaarts als bestuurder van Basketbal Vlaanderen vzw eindigt op het einde van dit jaar.  Dhr. A. Welvaarts geeft aan dat hij wil kandideren voor een nieuw mandaat doch uiteraard dienen kandidaturen van elkeen die aan de voorwaarden voldoet eveneens in overweging genomen.

Dhr. P. Deleye heeft recent omwille van persoonlijke redenen meegedeeld dat hij zijn mandaat als bestuurder van Basketbal Vlaanderen vzw, dat loopt tot het einde van het jaar, niet wenst te verlengen.  Wij danken Patrick voor z’n inzet en twijfelen er niet aan dat zijn reeds rijk gevulde basketbalcarrière nog niet afgelopen is.

In toepassing van Artikel 17 van onze statuten heeft Basketbal Vlaanderen vzw een Raad van Bestuur van 5 personen, waarvan één uit elke Vlaamse provincie. Deze bestuurder wordt benoemd voor een termijn van maximum 5 jaar (in casu mandaat tot 31/12/2022).

Op korte termijn is er nood aan invulling van het mandaat als bestuurder door een persoon aangesloten bij een Limburgse club en een persoon aangesloten bij een West-Vlaamse club. 

Conform Artikel 16 van het HHReg moeten de kandidaturen aangetekend verstuurd worden naar het secretariaat van Basketbal Vlaanderen vzw (Ottergemsesteenweg Zuid 808 B Bus 12, 9000 Gent) uiterlijk 28 dagen vóór de datum van de eerstvolgende Algemene Vergadering, gepland op 9 december e.k.  De Raad van Bestuur heeft in de vergadering van 6 november ll. beslist de termijn voor indiening van kandidaturen te verlengen tot en met maandag 20 november e.k. De kandidaturen worden steeds ingediend door de club waar de kandidaat bij aangesloten is en zullen overgemaakt worden aan de groepen van afgevaardigden..

Bij de kandidatuur moet een document gevoegd worden dat het curriculum vitae van de kandidaat beschrijft voor wat basketbal betreft. Dit document dient voor “echt en waarachtig” verklaard en ondertekend te worden door de kandidaat en zal gepubliceerd worden op de website van de federatie. Indien een kandidaat, op het ogenblik dat hij verkozen wordt tot lid van de Raad van Bestuur, een mandaat zou vervullen in een ander orgaan, komt dit mandaat automatisch te vervallen.

Hoe zich kandidaat stellen?

  • enkel personen die aangesloten zijn bij een Limburgse of West-Vlaamse club kunnen zich kandidaat stellen
  • brief kandidatuurstelling + basketbal-CV opstellen, voor "echt en waarachtig" ondertekenen
  • beide documenten moeten aangetekend opgestuurd worden door de club van aansluiting naar 'Basketbal Vlaanderen, Ottergemsesteenweg Zuid 808 B bus 12, 9000 Gent'
  • Deadline om kandidatuur in te dienen: 20/11/2017